C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Política de qualitat del nostre col·legi

La província d’Escoles Pies Betània està formada per un conjunt d’obres educatives que porten avant el seu ministeri d’evangelitzar educand amb creixent identitat escolàpia, qualitat educativa i pastoral, missió compartida i atenció preferencial als pobres.


La política de qualitat del Col·legi Escoles Pies s’ha establit com la definició de la MISSIÓ (raó de ser continuada del Centre), la VISIÓ (lloc estratègic que el Centre pretén aconseguir en el mig, llarg termini) i els VALORS (idees, principis i punts forts sobre els quals el Centre es fonamenta per a aconseguir la visió).A més de la definició de la missió, visió i valors, el Col·legi Escoles Pies establix com a objectius bàsics i inicials de La Seua Política de Qualitat l’orientació cap a:

 • • El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa realitzada pel Col·legi Escoles Pies.
 • • La satisfacció permanent de les necessitats, demandes i expectatives dels clients del Centre.
 • • Millora contínua dels seus processos.

MISSIÓ

En continuïtat amb la tradició de la Institució Escolàpia, que arranca de l’obra de Sant Josep de Calasanz de finals del segle XVI, les Escoles Pies entenen com la seua MISSIÓ, tal com s’arreplega en els documents propis de la Institució, evangelitzar educand per mitjà de l’educació integral de tota persona, en especial xiquets i jóvens, preferentment pobres, davall el lema calasancio de “Piedad i Lletres”, en una dinàmica integradora d’ambdós aspectes (Fe i Cultura).


Buscant un model de persona:


 • • Lliure i coresponsable
 • • Solidària, oberta als altres i justa
 • • Que ame i busque la veritat
 • • Compromesa amb la construcció d’un món més humà
 • • Amb un estil de vida coherent amb la seua fe tenint Jesús com a model de vida
 • • Amb uns coneixements que li permeten realitzar el seu projecte de vida en la societat.
 • • Con unos conocimientos que le permitan realizar su proyecto de vida en la sociedad.Basant-se en els seus documents institucionals.


En relació amb els educands:


 • • Considerar l’educand, a qualsevol edat, com a protagonista del seu propi procés educatiu en el desenrotllament de la Fe i Cultura.
 • • En relació a l’educador: un educador que tinga:
 • • Una visió integradora de l’espiritualitat i la pedagogia que s’impliquen mútuament en la vida i persona dels educadors.
 • • Unes actituds pedagògiques, inspirades en les virtuts calasancias, com a energia de creixement: humilitat, amor, paciència, sinceritat, responsabilitat, alegria.
 • • I estiga obert a la formació contínua i a tota innovació educativa.

En relació a l’escola:


 • • Una escola que promou la renovació social, com a instància crítica a la llum de l’Evangeli, a través del treball per la pau, la justícia, la solidaritat, la llibertat i el respecte, en unes relacions d’acceptació i acollida, assumint la tradició tolerant i oberta pròpia de la nostra Institució.

VISIÓ

Tenint en compte la missió, en un termini de quatre anys el Centre desenrotllarà:


 • 1. Desenrotllar la formació integral dels alumnes, garantint l’excel·lència acadèmica, avançant en innovació pedagògica, assegurant la pastoral com a eix vertebrador de l’obra educativa i fomentant la seua formació en valors i compromís amb la societat.
 • 2. Donar resposta educativa als xiquets i jóvens que corren major risc d’exclusió social o educativa, o que precisen d’atenció específica, obrint aquells itineraris que contemple la normativa vigent, tant en l’educació formal com no formal.
 • 3. Promoure la participació activa i la col·laboració de les famílies, atenent a les seues necessitats a través d’una atenció personalitzada i pròxima.
 • 4. Organitzar una proposta de formació de docents des d’una visió integral que comprenga: competència professional, dimensió cristiana i identitat escolàpia.
 • 5. Facilitar en cada obra educativa l’autonomia suficient per a estructurar i desenrotllar la seua estratègia, assegurant la gestió i sostenibilitat dels centres i dotant dels recursos necessaris per a dur a terme la seua labor.
 • 6. Revisar la implantació dels Plans de Gestió de Qualitat, en cada obra i en el conjunt de la Província.
 • 7. La realització d’un projecte que pose en pràctica el Pla d’atenció a la diversitat del Centre.
 • 8. L’actualització del Pla d’Acció Tutorial Global.
 • 9. La potenciació de la renovació metodològica, en especial de les competències bàsiques.
 • 10. L’actualització i posada en pràctica del Pla de Convivència.
 • 11. L’actualització d’un pla global de Pastoral (Arjé) i Acció Social col·legial que permeta la integració dels diversos processos que porten a l’educació en la fe.

VALORS

Així mateix entenem com a punts forts actuals:


 • 1. Xiquets i jóvens, centre de l’escola
 • 2. Oberts als més fràgils
 • 3. Preparem per a la vida
 • 4. Formem part de l’Església i vivim l’Evangeli de Jesús
 • 5. Compromesos amb un món just i fratern.
 • 6. Educadors coresponsables:
 • 7. Implicació de les famílies
 • 8. Atenció a la persona
 • 9. Formats i innovadors
 • 10. Som Església
 • 11. Amb un estil propi basat en la:
  • 1. Proximitat, acceptació i respecte cap a les persones
  • 2. Disponibilitat per a acompanyar els alumnes.
  • 3. Cordialitat, confiança i senzillesa en el tracte quotidià.
  • 4. Educació preventiva.
  • 5. Educar en igualtat des de la diferència i la complementarietat.
  • 6. Favorables a la participació d’alumnes i famílies.
 • 12. L’alumnat i la col·laboració de les seues respectives famílies
 • 13. Professorat i un grup nombrós de col·laboradors implicats en la tasca educativa d’acord amb el Caràcter Propi.
 • 14. Un bon nivell de recursos materials en continu procés de millora.
 • 15. Un conjunt d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cristià i esportiu: Cor, Activa. Moviment Calasanz, Catequesi, Escolta, Club esportiu).
 • 16. Una educació en col·laboració amb altres organitzacions presents en el barri: policia local, REC, Amaltea, Caritas, etc.
 • 17. Un suport econòmic correcte.
 • 18. Un ACPA que s’implica i s’interessa per la pedagogia i la pastoral del Centre.
 • 19. Un Personal d’Administració i Servicis implicat en la dinàmica del Centre.
TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30