C/ Carnissers, 6 - 46001 València - Espanya
Tel. 963 915 800 - Fax. 963 915 876
Email.colegio.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

COL·LEGI CONCERTAT - INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Gabinet Psicopedagògic

Què és el Gabinet Psicopedagògic

És un equip d'especialistes, integrats en el Centre, que realitza el seguiment de l'alumnat, en les etapes d'Educació Infantil i Primària, en tots aquells aspectes que intervenen en el seu desenvolupament escolar; per mitjà de la prevenció, detecció i intervenció en les dificultats i la seua orientació.

Tot açò es realitza en col•laboració amb les famílies i amb la resta del personal docent.


Membres del Gabinet Psicopedagògic

El Gabinet Psicopedagògic ho forma un equip de tres persones:

- Estíbaliz Tornel Bilbao
- Mayte Monrós MartínezObjetius del Gabinet Psicopedagògic

 • Col·laborar en els processos d'elaboració, avaluació i revisió dels projectes curriculars a través de la participació en la comissió de coordinació pedagògica dels centres.
 • Col·laborar amb els tutors en l'establiment dels plans d'acció tutorial per mitjà de l'anàlisi i la valoració de models, tècniques i instruments per a l'exercici d'esta, així com d'elements de suport per a l'avaluació de l'alumnat, en l'adopció de mesures educatives complementàries i la realització d'adaptacions curriculars.
 • Orientar psicopedagògicament en els processos d'aprenentatge i en l'adaptació a les diferents etapes educatives.
 • Detectar a l'inici de l'escolarització les condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés d'ensenyança i aprenentatge de l'alumnat i la seua adaptació a l'àmbit escolar.
 • Avaluar i valorar de forma social i psicopedagògica a l'alumnat amb necessitats educatives, així com elaborar de manera col•legiada l'informe tècnic per al dictamen de la seua escolarització; proposar una adaptació curricular significativa, si procedix, o una altra mesura d'atenció a la diversitat.
 • Col·laborar amb els tutors en la detecció i el seguiment de les dificultats del procés d'ensenyança-aprenentatge i en la formació dels alumnes amb necessitats educatives.
 • Assessorar les famílies i participar en el desenvolupament de programes formatius de pares d'alumnes.
 • Assessorar als equips docents i equips directius en totes les activitats relatives als objectius anteriorment citats.


Àmbits d'actuació

Las funciones anteriores se concretan en cuatro ámbitos de actuación:


Amb alumnes:

 • Proves d'inici d'escolarització en el Centre, a tots els alumnes nous.
 • Exploració psicopedagògica als alumnes que ho requerisquen, segons possibilitats del centre.
 • Intervenció en dificultats d'aprenentatge o orientació a treball específic extern.
 • Orientació personal.
 • Assessorament en tècniques d'estudi i hàbits de treball.
 • Col·laboració amb especialistes externs.
 • Altres Intervencions grupals, derivades d'allò que s'ha especificat en el Pla d'Atenció Tutorial.

Amb professors:

 • Suport al Pla Acció Tutorial.
 • Suport en l'Atenció a la Diversitat.
 • Assessorament en les diferents mesures en la atenció a la diversitat.
 • Pautes de col·laboració conjunta cap a l'orientació a les famílies.
 • Assessorament psicopedagògic en el seguiment de l'alumne i en les sessions d'avaluació.
 • Aportació de materials específics en l'àrea del desenvolupament maduratiu personal, entre altres, i en programes d'estratègies d'estudi.

Amb famílies:

 • Orientació individualitzada en entrevistes amb el Gabinet Psicopedagògic sobre temes educatius, acadèmics i familiars.
 • Orientació col•lectiva o individual, informant i assessorant sobre el resultat de les proves psicopedagògiques realitzades, sempre que es considere necessari.


E-mail de contacte: gabinete.sanjoaquin@escolapiosbetania.es

TornarSEGUEIX-NOS A...


Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Colegio de las Escuelas Pías de Valencia Calendari Escolar Colegio de las Escuelas Pías de Valencia

Misa parroquial
Domingos 11h30